Dominikovo víno e-shop

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat podnikatele Dominika Straku, se sídlem Horní 2, 69103 Rakvice, identifikační číslo: 05764424, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od Vás obdržel, kromě nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátím až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsem oprávněn jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

3. Reklamační řád

3.1 Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců dle vinařského zákona 321/2004Sb. ode dne prodeje (přijetí zásilky kupujícím).

3.2 Kupující je povinen si produkt při jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout viz Obchodní podmínky.

3.3 V případě, že po převzetí produktu kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové zátky, zakalení vína v lahvi atd.) kontaktuje co nejdříve prodávajícího na e-mail [email protected] (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. číslo 723 763 628 od 9,00 do 17,00h. Do předmětu e-mailu vepište reklamace a zašlete v příloze vyplněný reklamační formulář. Email s reklamací můžete případně doplnit o průkaznou fotografii.

3.4 Do 1–2 pracovních dnů Vás prodejce bude kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace a vzájemné domluvě zašlete reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu: 

Dominik Straka

Horní 2

691 03 Rakvice

3.5 Pokud se v průběhu reklamace prodávající s kupujícím dohodne jinak, není pak podmínkou reklamovaný produkt zasílat zpět prodávajícímu. 

3.6 V případě, že má produkt vadu, za kterou je zodpovědný prodejce, pak náklady na zaslání produktu zpět prodávajícímu, platí v plné výši prodávající. 

3.7 Po dodání neručí prodejce za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

Reklamační formulář

Potvrzuji, že je mi více než 18 let.