Dominikovo víno e-shop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Mě jakožto prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.dominikovovino.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které naleznete zde https://eshop.dominikovovino.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Mě a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Mém E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • E-shop je internetový obchod provozovaný Mnou na adrese https://eshop.dominikovovino.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží;
  • Faktura je daňový doklad vystavený na Celkovou cenu;
  • jsem podnikatel Dominik Straka, se sídlem Horní 2, 69103 Rakvice, IČ: 05764424, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ v Břeclavi, e-mail: [email protected], telefonní číslo 723763628, právními předpisy označovaná jako prodávající;
  • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží se Mnou;
  • Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy ode Mě obdržíte potvrzení Objednávky;
  • Vy jste osoba nakupující na mém E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. Obecná ustanovení a poučení.
  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Mně všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Mně poskytli při objednání Zboží budu tedy považovat za správné a pravdivé.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu se Mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Mnou tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
   3. Své identifikační údaje sloužící k tomu, abych mohl doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  • V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ Objednávku vytvoříte. Stiskem tlačítka „Objednat“ potvrzujete Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami a udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Po stisku tlačítka „Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Mně.
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky. Potvrzením Objednávky z mojí strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mojí strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení Objednávky.
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty.
   3. Hotově nebo kartou při osobním odběru. Hotově nebo kartou lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově nebo kartou při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Můj účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na Mojí provozovně.
   2. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Toptrans.
  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  • Předpokládaná doba doručení Zboží společností Toptrans jsou dva pracovní dny od jeho uhrazení. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budu informovat prostřednictvím e-mailu.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Mé povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Mě ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Mně náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  • V případě, že nebudu schopen Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsem Já i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 6. Závěrečná ustanovení
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Moje e-mailová adresa je uvedena u Mých identifikačních údajů. Já budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou jste Mě kontaktoval/(a).
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Já jsem však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme Já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Na Moji činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.01.2022.
Potvrzuji, že je mi více než 18 let.